Közelgő események

2024. február 22. 18:00
Biblia óra
2024. február 25. 9:00
Kórus próba
2024. február 25. 10:00
Istentisztelet
2024. február 25. 17:00
Konfi
2024. február 25. 18:00
Ifi

Veress Gábor lelkipásztor nyugdíjba vonulása

Ünnepi beszéd

Veress Gábor lelkipásztor nyugdíjba vonulása alkalmából (Dr. Csák Zsolt)

2020. szeptember 6.

„Felejteni, ami hétköznapi és megőrizni, ami ünnepi.” (Ravasz László)

Bevezetés

 • Egy gyülekezet életében nem a lelkipásztor nyugdíjba vonulása az ünnep.
 • De ünnepi dolog megemlékezni egy Krisztus szolgálatában eltöltött teljes életpálya meghatározó állomásairól.
 • Számba venni az eredményeket és köszönetet mondani Istennek a szolgálatért.

  „És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened” (5.Móz.8:2)

Klapka-tér meghatározó dátumai

 • 1993. augusztus 29.

  Bemutatkozó istentisztelet – Lukács 5. Péter csodálatos halfogása

 • 1993. szeptember 5.

  Választó közgyűlés.

 • 1994. július 10.

  Beiktató istentisztelet (Takaró Tamás esperes)
  Válságos helyzetben vette át, és építette újra a gyülekezetet.
  Új, konszolidált élet indult Klapka-téren.
  Erre emlékezünk ma.

„A keresztyén emberre nézve minden jótett, amit elvégezhet, egy drága kitüntetés, amellyel Isten őt felékesíti; minden jótett megannyi ingyen vett kegyelmi ajándék, amit alázatosan és hálaadással hordozunk.” (Ravasz László)

„És hogyha néha-néha győzök, Ő járt, az Isten járt előttem, Kivonta kardját, megelőzött.” (Ady Endre: „Ádám, hol vagy?”)

Gyülekezet építés

„Ki nyelveken szól, magát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi”. (I.Kor.14.4)

Egy parókus lelkész egyik legfontosabb feladata.

A tények

 • Klapka Téri Hírmondó (2013. húsz éves)
 • Könyvterjesztés – erdélyi könyvbemutatók – irodalmi estek
 • Szeretetvendégségek, vendégművészek (első zenés áhítat 1995.)
 • Rendszeres műsorok gyermekekkel, színpad és technikák
 • Gyermekistentisteletek katekétákkal
 • Női kör, ifjúsági kör, bibliaórák, baba-mama kör 2014-től
 • Énekkar szervezése
 • Gyülekezeti kirándulások
 • Családi napok, bográcsozás, konfirmandus találkozók
 • Hittantáborok!!!
 • Élő lánc a templom körül
   1. ökumenikus presbiteri találkozó
   1. elindul a honlap

Mindezt töretlen lendülettel, súlyos betegsége ellenére is.
Hálát adunk Istennek a felépüléséért!

„Akiben Isten beszéde lakozik, abban Isten Lelke és ereje van, valamint isteni bölcsesség, igazság, szív, értelem, bátorság és minden, ami Istené.” (Luther)

Szegény gyülekezet vagyunk, rendes méltó fizetést sem tudunk adni (? A gyülekezet jelenleg változik, régiek elmennek újak jönnek, még nem adakoznak???)
De: egy fontos dologgal segítette a presbitérium a lelkipásztora szolgálatát! Ez pedig a teljes együttműködés és legtöbbször egyetértés. Szinte nem volt olyan előterjesztés, amit ne szavaztunk volna meg ( pl. padok festése). Azt is megszavaztuk, amivel nem értettünk egyet.

„Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek…”(I.Kor.11.19.)

De ez nem történt meg Klapka téren
A presbitérium álláspontja:

„A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.” (Lukács 21.19.)

Templom építés

Erről már rengeteg szó esett, nem kell ismételni. A presbitérium és a gyülekezet háláját emléktábla örökíti meg.
Hatalmas lendülettel, hittel és elszántsággal vitte véghez Isten munkáját úgy, annak eredményében mi magunk sem hittük.
Isten azonban ebben is lelkipásztorunkkal és a gyülekezettel volt, amikor megnyitotta a lehetőségek kapuját.

„Forrás mellett senki sem sír azon, hogy meg fog szomjazni, fa tövében, hogy nem lesz árnyéka, Isten közelében, hogy nem gondoskodnak róla” (Ravasz László)

Kemény munka volt, sok harccal, idegeskedéssel, tűréssel.
Veress Gáborra igazak Vörösmarty Bordalának szavai:

„Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet”.

Iskola-ügy

A gyülekezetért szolgáló lelkének másik fele.
A hittanoktatással kezdődött, és a gyülekezet alakuló helyének: a Vörösmarty iskolának az átvételével folytatódott 2018-ban.
Ez a gondoskodás nem csak a református-keresztyén nevelést, hanem a gyülekezet utánpótlását is szolgálja.

„Mi sokszor csak magunknak tervezgetünk, az Úr mégis megtart bennünket, sőt továbbvisz, vezet az Ő kegyelemtervében.”

A Bibliaolvasó kalauzban olvashatjuk:

„A nagy csodák célja az, hogy merjünk hinni a hétköznapok apró csodáiban is.”

Magyarság-tudat

„Sorsunk emlékezetünkben van megírva: mondd meg nekem, mire emlékszel vissza s én megmondom ki vagy.” (Ravasz László)

Lángoló erdélyi szellemiséggel képviselte a magyarság hitét.

„Magyarnak lenni majd annyit jelent, különbnek lenni, küldetéssel bírni. Magyar az, aki többet szenved, többet dolgozik és mélyebben imádkozik.” (Ravasz László)

Bethlen Gábor emlékezete

„Az erdélyi lélek tulajdonképpen történelmi termék. Évszázadok históriája, vére, szenvedése, akarása és csalódása párolódott le azzá a finom szesszé, mámorító zamatos spritusszá, amit erdélyi léleknek nevezünk.” (Ravasz László)

Néha kevesebbnek hittük magunkat.
Megtanított arra, hogy nem bűn a magyarság-tudat, hanem a nemzet éltető eleme.

Veress Éva tiszteletes asszony

Amikor hálát mondunk lelkipásztorunknak, nem feledkezhetünk meg feleségéről, Veress Éva asszonyról sem.
Lelkipásztor feleségének lenni önálló hivatás és elkötelezett szolgálat.
Férje lelki és szolgáló társaként mindenben jelen volt, aktívan szervezett és segített.
Az iskola pedagógusaként a református hitelvek mentén okította az ifjúságot, de szervezte is őket a templomi műsorok, gyermekistentiszteletek útján a gyülekezet tagjaivá.
Gyermekek és szülők váltak általa teljes jogú gyülekezeti tagokká szolgálata folytán.
Szervezte és vezette Klapka tér igazi mozgató erejét, motorját: a Női Kört.
Nem valósulhatott meg vezetése, irányítása nélkül egyetlen ünnepség, műsor sem.
Képes volt kisgyermekek tucatjaival is színvonalas előadásokat szervezni.
A híres Klapka téri hittantáborok vezetéséből is aktívan kivette részét.
A mindennapokban is mindig szolgálta tanácsaival a lelkipásztort (telefon!).
Nélküle nem lehetett volna ezt a gyülekezet és templom építő szolgálatot ellátni.
Köszönjük áldozatos munkáját, amelyre a jövőben is számítunk!

Köszönet

Minden dicsőség Istené. De: Isten munkái csak akkor valósulnak meg, ha vannak a véghezvitelre alkalmas szolgálók.
Takaró Tamás: Isten a lehetőségek kapuit nyitja meg. Az embereknek kell élni vele.

„Isten az olykor az ő szolgái közül támaszt valakit…” (Kálvin)

Áldott kölcsönhatás

„Az ige teszi alkotóvá az embert, éppen úgy, mint ahogy az ember teszi hatékonnyá az igét.” (Ravasz László)

Ezt a 27 éves szolgálatot és alkotó munkát köszönjük most meg Veress Gábornak. Istennek pedig azt, hogy őt állította gyülekezetünk élére.

„Isten áldása eléri azokat, akik pozitív módon segítik elő az isteni ígéretek beteljesedését.” „Nem magunkért, Istenért!” „Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor.” (Gal.4. 18.)

Köszönetet mondunk ezért a 27 esztendős áldozatos szolgálatért, és kérjük Isten további áldását leköszönő lelkipásztorunkra és családjára!

Next Post